Tingimused

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad antiikmööbel.ee poe klientide (edaspidi Klient) ja antiikmööbel.ee omaniku Olikor OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.antiikmööbel.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Müüja ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.antiikmööbel.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Antiikmööbel.ee poes tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri
2.1. Müüja e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis.
2.3. Transport on tasuta, kui ei ole märgitud teisiti.
2.6. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu ning teha transpordi kampaaniaid. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
3.2. Tellimusarve alusel saate tasuda tellitud kauba eest. Tellimusarve ei kohusta Teid veel arvet tasuma, kuid kauba saate kätte siiski alles pärast tellimusarve tasumist.
Juhul, kui arve pole tasutud 7 tööpäeva jooksul, tühistame me selle tellimuse.
3.3. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient muuta ei saa. Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda antiikmööbel.ee lehel oleva kontakti vormi kaudu või telefonil +372 53956340.
3.4. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 7 tööpäeva jooksul tasunud arve OÜ Olikor arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.
3.5. Nädalavahetusel tehtud tellimust käsitleme esmaspäeval.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
4.1 . Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
4.2. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Kaup transporditakse maja välisukse juurde, hoonesisene logistika on eraldi kokkuleppel.
4.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.4 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt  toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
4.5. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon antiikmööbel.ee lehel asuva kontakti vormi kaudu või telefonil +372 53956340.
4.6. NB! Kauba tarneaeg on kuni 3 nädalat!

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2. Tagastatav kaup peab olema pakendis ning vabas vormis koostatud taganemisavaldus peab olema Müüjale saadetud kirjalikult meilile antiikmööbel.ee lehel asuva kontakti vormi kaudu tähtaja (so 14 päeva) jooksul.
5.3. Kliendi tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 30 päeva jooksul peale avalduse esitamist.
5.4. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, va p 5.5.
5.5. Müüja kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
5.6. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
5.7. Müüja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on laos otsas ning Klient ei ole nõus Müüja poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord
6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist antiikmööbel.ee lehel asuva kontakti vormi kaudu ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
– tellimuse nr.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.4. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui  keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
6.7. Müüja ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. Müüja vastutab Kliendi ees Müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. Muud tingimused
8.1 Müüja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.